Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vanaf 1 juni 2014 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten via een Dienst zoals omschreven in Artikel 3 en die wordt aangeboden op de website van de eShop van Poker Jeanstore.

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van Poker Jeanstore waarop specifieke algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.
 

2. Gegevens van Poker Jeanstore 

Poker Jeans - Promotex International NV


3. Omschrijving van de Dienst en de bestemmelingen

Met Dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten aangeboden door Poker Jeans op de website van Poker Jeans.

De erin voorgestelde producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (hierna de "Koper(s)" genoemd).

De dienst en de voorgestelde producten zijn niet beschikbaar voor fysieke of morele personen die onderworpen zijn aan BTW  die buiten België gevestigd zijn. 

 

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die hieronder beschreven wordt, voltooit.  Poker Jeanstore is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd.

Bij betaling per overschrijving beschikt de Koper over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt Poker Jeanstore ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Poker Jeanstore op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten opschorten, het assortiment producten veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Poker Jeans voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.
 

5. Bestelprocedure

De Koper doorbladert de eShop op de website van Poker Jeanstore en kiest de producten die hij wil. 

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "In winkelmand".  Wanneer de Koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een melding dat het gewenste aantal producten niet besteld kan worden en wordt de maximale bestelbare hoeveelheid automatisch aan de winkelwagen toegevoegd.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op “Bekijk je winkelmand” of het winkelmand pictogram en wordt hij gevraagd de bestelling af te ronden.

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de zes hierna vermelde stappen werden doorlopen. 

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende stap”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op de tekstboodschap “Vorige stap”. Bij de laatste bevestiging in artikel 5.f, gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.
 

a. Details van de bestelling (scherm “Mijn winkelmand”)

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten: 

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, selecteert hij een nieuw aantal producten of selecteert hij het pictogram met een kruis naast het foto om het product uit de winkelwagen te verwijderen.

 

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Volgende stap”.
 

b. Contactgegevens en leveringsadres (scherm “Levering/ Pick up”)

De Koper wordt in stap b van de bestelprocedure verzocht een account aan te maken (of zijn e-mail adres en wachtwoord ingeven indien hij reeds een account heeft). De Koper heeft ook de keuze om een bestelling als gast te plaatsen, zonder een account aan te maken. Om het bestelproces te vereenvoudigen en meer bepaald voor terugbetalingen en retours is een klantaccount echter aanbevolen. 

Op deze pagina wordt de Koper verzocht zijn facturatieadres en contactgegevens in te voeren.

Om door te gaan met de volgende stap, moet de Koper klikken op “Volgende stap”.

 
c. Verzendmethode

In functie van de gekozen verzendmethode tijdens de vorige stap moet de Koper de verzendmethode opgeven.


Eventuele verzendingskosten worden tijdens overzichtspagina gespecifieerd.

d. Betaalmethode

In de vierde stap moet de Koper een betaalmethode selecteren;

Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de Koper zijn bestelling voort door op het pictogram “Volgende stap” te klikken.
 

e. Overzicht van de bestelling (scherm “Bevestiging”)

In deze vijfde stap krijgt de Koper op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel, de verzendingskosten en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de Koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “winkelmand bewerken" en terugkeren naar de voorgaande stappen. 

Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op “Bestelling bevestigern”.
 

f. Betaling van de bestelling en bevestiging

In deze laatste stap wordt de Koper verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen.  In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram “Annuleren” te klikken.

Wanneer de Koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

 

6. Bevestiging per Poker Jeans en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling. 

Deze bevestiging bevat:

Poker Jeanstore behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:


7. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van Poker Jeans, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.
 

8. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van Poker Jeans bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door Poker Jeans. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw, de verzendingskosten en/of eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro.

Sommige artikels op onze website worden uitsluitend verkocht in bepaalde hoeveelheden en niet per stuk. Artikels aankopen per stuk blijft uiteraard altijd mogelijk in de verschillende verkooppunten van Poker Jeans.
 

9. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van Poker Jeans is geldig zolang het op de website van Poker Jeans staat, tot uitputting van de voorraden van Poker Jeans of haar leveranciers. 

Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht door de klantendienst van Poker Jeans en kan hij zijn bestelling annuleren of een product aanvaarden dat gelijkaardig is aan het product dat hij bestelde.

Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Poker Jeans eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten of diensten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had.

Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt Poker Jeans de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet.

Wanneer een op de website aangeboden product zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.  

In ieder geval kan Poker Jeans niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.
 

10. Levering

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland en niet in een postbus.

Aangezien de "eShop"-zendingen waardeobjecten bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode.  Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert.

Poker Jeans behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling (bv. hoog bedrag van de bestelling ), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering...) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering.
 

11. Facturering

De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.  Het factureringsadres moet echter, net als het leveringsadres, in België, Luxemburg, Frankrijk of Nederland gelegen zijn.

Bij de levering zit altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.
 

12. Leveringstermijnen 

Elke bestelling wordt behandeld vanaf betalingsontvangst en wordt verzonden voor 16u van maandag tot vrijdag. Gewoonlijk worden bestellingen in België geleverd binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het adres vermeld door de koper. Voor een levering in het Groot-Hertogdom-Luxemburg, in Frankrijk of in Nederland bedraagt het minimum leveringstermijn 5 werkdagen.

 De vermelde leveringstermijnen zijn gemiddelde behandelingstermijnen en zijn louter indicatief.

 Indien een of meerdere bestelde producten niet zouden toekomen op het leveringsadres binnen een termijn van 15 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling, behoort het tot de koper om binnen een redelijk termijn contact op te nemen met de klantendienst van Poker Jeanstore waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in artikel 21 zodoende dat het status van zijn bestelling kan worden nagekeken.

 Ingeval de koper het bewijs levert overeenkomstig artikel 10 dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling, kan de koper de bestelling opzeggen zonder vergoeding voor zover hij dit per mail of aangetekend schrijven doet aan de contactgegevens opgenomen in artikel 21 van huidige algemene voorwaarden. Na dit termijn zal het product de facto beschouwd geleverd te zijn.

 De bedragen die de koper reeds zou betaald hebben, zullen hem binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het opzeg terugbetaald worden.

 Poker Jeanstore behoudt zich het recht voor de levering van de producten op te delen omwille van beschikbaarheidsredenen. Ingeval van een opgedeelde levering, zal het laatste product geleverd worden binnen het voormelde termijn van 15 dagen.

 Wanneer een product op de website zelf is gevormd door verschillende artikels, zal dit product niet het voorwerp van een opgedeelde levering vormen.

 

13. Verwerkingskosten 

De verzendings- en/of verwerkingskosten die de Koper eventueel moet betalen worden online gemeld in de bevestigingsmail en bij de prijs van de bestelde producten gevoegd.

Indien Poker Jeans omwille van de beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de eventuele verzendings- en/of verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.
 

14. niet-conformiteit

Alle producten en diensten voorgesteld door de dienstlevering worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Echter hebben de afbeeldingen voorgesteld op de website van Poker Jeanstore geen enkele contractuele waarde.

 De koper is gehouden de inhoud van zijn bestelling vanaf de ontvangst van de levering na te kijken.

 Ingeval van verkoop aan consument, overeenkomstig artikel 1649bis van de Belgische Burgerlijke Wetboek, die een garantie van 2 jaren  verleen, zal de consument, onder straffe van verval, gehouden zijn de verkoper te informeren wanneer het product dat hij heeft ontvangen niet overeenstemt met het product die de koper heeft besteld alsook wanneer het product beschadigd is, binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper kennis kon nemen van het conformiteitsgebrek.  

 Een bestelling zal geacht geleverd te zijn overeenkomstig artikel 10 of overeenkomstig de informatie opgenomen op het document die na scanning op de leveringsadres werd afgegeven.

 Uitgezonderd kleine conformiteitsgebreken, en ingeval de koper kiest voor de vervanging van het product waarvan het conformiteitsgebrek door Poker Jeanstore werd vastgesteld, wordt de terugzending van het product uitgevoerd overeenkomstig artikel 15. 

 

15. Verzakingsrecht

Overeenkomstig boek VI van het Wetboek economisch recht zal de koper die handelt in hoedanigheid van consument (zoals bepaald in artikel 3) beschikken over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst door de consument van de gekochte product of vanaf het ontvangst van het geheel van producten aangekocht aan de hand van eenzelfde bestelling om eventueel aan Poker Jeanstore het gebruik van zijn verzakingsrecht bekend te maken. Dit verzakingsrecht behoort niet tot de professionele koper.

 Het verzakingsrecht wordt niet toegepast wanneer de producten op maat of gepersonaliseerd werden besteld.

 De bekendmaking van het gebruik van het verzakingsrecht gebeurt per mail of per aangetekend schrijven aan de klantendienst van Poker Jeanstore conform artikel 21.

 Het verzakingsrecht is onderschikt aan de terugzending van de levering binnen een termijn van drie werkdagen vanaf de verzending van de verzakingsmail of aangetekend schrijven.

 Om een bestelling van onze online webshop terug te sturen met het oog op terugbetaling, kan de koper de bestelling terugsturen via een postkantoor naar keuze of de bestelling neerleggen in een verkooppunt “Poker Jeanstore” naar keuze conform de instructies voor de terugzending van goederen. Ingeval van terugbetaling, zullen terugzendingskosten ten laste van de koper zijn.

 Indien de koper de bestelling op een andere manier via een transporteur naar keuze terugstuurt, zal de koper dit op eigen risico en kosten doen. Indien de bestelling van de koper verloren geraakt, zal de koper op geen enkele manier de terugbetaling of schadevergoedingen kunnen eisen.

 Ingeval van schade op de teruggestuurde goederen resulterend uit handelingen van de consument die niet noodzakelijk waren om de aard, de technische of de esthetische kenmerken van het goed te bepalen, zal Poker Jeanstore de tegenwaarde kunnen behouden nadat de consument hiervan geïnformeerd is. Op dezelfde manier behoudt Poker Jeanstore zich het recht om de terugbetaling van producten te weigeren wanneer deze onvolledig worden teruggestuurd.

 Onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat zal Poker Jeanstore het bedrag van de bestelling terugbetalen in een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product.

 Om de kwaliteit van de service van Poker Jeanstore te verbeteren nodigt Poker Jeanstore de koper uit om de redenen van terugzending te vermelden via hun contactformulier.

 Het herroepingsformulier voorzien in bijlage II van het Boek VI van het Wetboek Economisch recht is beschikbaar via de link:

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Annexe_2_VI_et_XIV_CDE_formulaire_de_retractation_tcm326-275274.pdf

 

 

16. Betaling

In het algemeen kunnen de bestellingen via de Dienst online betaald worden per kredietkaart van Visa/Mastercard, of per Bancontact/Mister Cash via een beveiligde server of een partner van Poker Jeanstore. Poker Jeanstore werkt op dit vlak samen met een “Service Payment Provider” (Ogone) en beschikt over volgende veiligheidsstandaarden: "Visa Certified" en "MasterCard Secured". Als de Koper een kredietkaart gebruikt, dan wordt op het moment van de bestelling toestemming gevraagd aan zijn financiële instelling.

Naast die online betaalmiddelen kan de Koper zijn bestelling op de eShop nog altijd betalen via een gewone overschrijving vanaf om het even welke rekening. Zijn bestelling zal dan pas verwerkt worden, zodra de betaling op de rekeningen van Poker Jeans ontvangen werd.

Elke stap die de koper eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze online winkel betwist, of elke stap van de Koper die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor Poker Jeans tijdelijk of definitief worden geblokkeerd (i) annuleert de facto de verwerking van de bestelling en (ii) indien de bestelling al is verwerkt, het recht op terugbetaling van de bestelling of de verzending van een vervangende zending.

Poker Jeanstore blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.  De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.
 

17. Intellectuele rechten

De website van Poker Jeans en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De website bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) de website of de afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poker Jeans of van haar derden, naargelang van de situatie.

Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
 

18. Talen

Poker Jeans biedt de Kopers een on-line bestelprocedure in twee talen aan:

 

20. Archivering

De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door Poker Jeanstore gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).
 

21. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij het eShop Contact Center. 

Per briefwisseling: Poker eShop Contact Center, Avenue Reine Astrid 2, 1440 Wauthier-Braine.

Per e-mail: eshop@jeanspoker.be

Per telefoon: tijdens werkdagen van 10u tot 12u en can 14u tot 16u. Tel. : +32 2 352 12 50

 

c. Verzendmethode[1] 

In functie van de gekozen verzendmethode tijdens de vorige stap moet de Koper de verzendmethode opgeven.

·      Ofwel verzending naar zijn thuisadres of een adres naar keuze.

·      Ofwel naar een Postkantoor, Postpunt of een pakketjesautomaat naar keuze (enkel in België).

·      Ofwel naar een "Poker Jeanstore" verkooppunt naar keuze.


Eventuele verzendingskosten worden tijdens overzichtspagina gespecifieerd.


Texte incomplet – doit être identique à la version FR

 
What do you want to do ?
New mail