PRIVACYBELEID

THE RETAIL CLUB nv verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en neemt zijn verplichtingen op vlak van de veiligheid van de gegevens van zijn klanten zeer ernstig. Wij zijn duidelijk en transparant over de informatie die wij verzamelen en de manier waarop wij deze gebruiken.

Het huidige privacybeleid omvat het volgende:

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

THE RETAIL CLUB NV - Rue de Rixensart 26 - 1332 GENVAL is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor alle persoonsgegevens die verzameld worden bij de klanten van Poker Jeanstore voor de doeleinden voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1-      Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om

- om producten te leveren en diensten te verlenen en om deze te optimaliseren;

- om u te informeren over nieuwigheden, acties, wedstrijden en evenementen;

- om onze diensten te analyseren en uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;

- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle;

- om misbruik en fraude op te sporen en de veiligheid van de website te verzekeren: om veiligheidsredenen wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen opgeslagen door de server.

2-      Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens die u betreffen, waaronder uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Deze informatie wordt verkregen

- wanneer u een account aanmaakt op de site van Poker Jeanstore;

- wanneer u het contactformulier invult;

- wanneer u aankopen uitvoert via de webshop van Poker Jeanstore of in de verkooppunten van Poker Jeanstore;

- wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden;

- gegevens van het logbestand (logbestand van de logins): IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en het ogenblik van uw bestelling, uw browser, uw aankopen, uw bestellingen, uw retourzendingen, enz.;

- wanneer u de sociale media gebruikt, zoals Facebook, nemen wij uw persoonsgegevens over van Facebook;

- de gegevens van de zakelijke klanten en leveranciers of bedrijven waarmee wij samenwerken: naast de hierboven vermelde gegevens bewaren wij eveneens de bedrijfsgegevens, zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de gegevens van de contactpersonen van de rechtspersonen (naam, functie, telefoonnummer, …).

3-      Hoe kan u uw gegevens beheren, raadplegen of wissen?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming.

Overeenkomstig de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:

·         Informatie op te vragen om te weten of wij persoonsgegevens over u bezitten en zo ja, om welke gegevens het gaat en waarvoor wij deze bewaren/ gebruiken.      

·         Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (zogenaamde “verzoek tot inzage in de persoonsgegevens”). Dit verzoek laat u toe om een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen die wij bezitten over u en na te gaan of wij deze gegevens op een wettelijke manier verwerken.

·         De rechtzetting van persoonsgegevens te vragen die wij over u bezitten. Dit recht laat u toe om iedere onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bezitten te laten rechtzetten.

·         Te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden. Dit recht maakt het u mogelijk om ons te verzoeken dat wij alle persoonsgegevens laten schrappen of verwijderen waarvoor wij geen reden meer hebben om ze te verwerken. U heeft eveneens het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te schrappen of te verwijderen indien u uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens doet gelden (zie verder).

·         Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden.

Voor de nieuwsbrieven kan u uw akkoord te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de knop “Uitschrijven” die u aan het einde van iedere nieuwsbrief vindt of door contact met ons op te nemen via een e-mail naar: eshop@jeanspoker.be

·         Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit recht geeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld indien u de juistheid of de reden van de verwerking van de gegevens wenst na te gaan.

·         Uw toestemming in te trekken.  Wanneer u toegestemd heeft met de verzameling, verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor deze gegevensverwerking in te trekken.

U kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek op te sturen, ofwel via een e-mail naar het adres eshop@jeanspoker.be, ofwel via een postbrief naar het adres THE RETAIL CLUB - Rue de Rixensart 26 - 1332 GENVAL. De klachten in geval van een inbreuk op de toepasselijke Belgische regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen gewend worden tot de Belgische Privacycommissie op het adres commission@privacycommission.be.

Indien u een account aangemaakt heeft, kan u zelf de volgende persoonsgegevens aanpassen op onze website: naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum.

4-      Is het gebruik van uw gegevens exclusief?

Over het algemeen deelt THE RETAIL CLUB nv zijn database niet met derden.

In bepaalde gevallen kan THE RETAIL CLUB nv uw gegevens echter wel delen met derden.

-Dienstverleners en leveranciers

Promotex International nv kan uw gegevens doorgeven aan bedrijven of onafhankelijke dienstverleners, bijvoorbeeld voor de prestatie van een bepaald aantal infrastructuur- of IT-diensten, de uitvoering van betalingstransacties via onze diensten, de levering van bestellingen, het versturen van directe marketing, de uitvoering van analyses, enz. Dit kan enkel in de mate waarin dit nodig blijkt voor de uitvoering van hun opdracht en wanneer deze bedrijven de nodige garanties bieden ten opzichte van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

- Ogone: een betaling via kredietkaart zal enkel bijgehouden worden door Ogone, de belangrijkste Europese betalingsoperator met PCI-certificering. Onze servers bevatten persoonsgegevens, maar nooit informatie betreffende de betalingsmodaliteiten of bankgegevens.

- Instanties: Promotex International nv is bovendien verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit vereist is door een wet, decreet of ordonnantie of nog bij rechterlijk besluit. 

- Sociale media: onze online diensten kunnen sociale plugins van socialenetwerksites zoals Facebook en Twitter geïntegreerd hebben (zoals de functies "Vind ik leuk" van Facebook of "Delen" van Twitter). Wanneer u bij uw gebruik van onze online diensten een pagina opent met deze sociale plugins, wordt er rechtstreeks verbinding gemaakt met deze socialenetwerksites. Informatie over uw gebruik van onze online diensten (bijv. uw bezoek aan onze webshop Poker Jeanstore) kan meegedeeld worden aan deze socialenetwerksites waaraan uw gebruikersaccount verbonden kan zijn. Zelfs indien u geen lid bent van deze socialenetwerksites, is het mogelijk dat uw IP-adres doorgegeven wordt en hierop bewaard wordt. Enkel de socialenetwerksites bepalen welke gegevens doorgegeven en bewaard worden via de sociale plugins, hoe ze gebruikt worden en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van de socialenetwerksites, verwijzen wij u door naar de websites van deze sociale netwerken.

-Andere websites: onze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door andere bedrijven die niet verbonden zijn met ons bedrijf. Aangezien deze sites in principe hun eigen privacybeleid hebben, raden wij u ten stelligste aan om hiervan kennis te nemen wanneer u op deze websites van derden surft. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de websites van derden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gegevensverwerking van deze derden.

5-      Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor zolang dit nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor ze verwerkt worden. Om de gepaste bewaartermijn te bepalen worden de kwaliteit, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens in aanmerking genomen, evenals de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden en de mogelijkheid die wij hebben om deze doeleinden te bereiken via andere middelen. Van zodra wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, wissen of vernietigen wij deze in alle veiligheid.

6-  Heeft u vragen?

In dat geval kan u contact opnemen met onze klantendienst via eshop@jeanspoker.be of door een brief te schrijven naar volgend adres: THE RETAIL CLUB - Rue de Rixensart 26 - 1332 GENVAL

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail